FORMULARZ KONTAKTOWY

Proszę o wysyłanie zdjęć zegarków których dotyczy naprawa bo bez nich czasami wycena jest niemożliwa 

Wysyłając wiadomość akceptujesz warunki RODO

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) informujemy, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest pan Janusz Pawłowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TIME 4 YOU ZEGARMSTRZ Janusz Pawłowski, zwany dalej „TIME 4 YOU”, z siedzibą przy ul. Legionów 20, 05-200 Wołomin.

 

  1. Kontakt z Administratorem danych osobowych:

– adres e-mail: zegarmistrz@123i.pl 

 

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i/lub realizacji usług i/lub transakcji handlowych z „TIME 4 YOU”. W celu wykonywania tych zadań „TIME 4 YOU” posiada dostęp do Państwa danych osobowych umożliwiających zawarcie i/lub realizację usług i/lub transakcji handlowych oraz rozliczeń finansowych w tym zakresie.

 

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa (organy kontrolne, Policja, Prokuratura, Sądy, Urzędy Skarbowe oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Państwa danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa).

 

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez „TIME 4 YOU” w formie papierowej i elektronicznej, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, dokumentów handlowych oraz związanych z tym rozliczeń finansowych.

 

  1. W związku z przetwarzaniem przez „TIME 4 YOU” Państwa danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do:

 

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany, dane nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

  1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez „TIME 4 YOU” Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.